REGULAMIN NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

§ 1 Ogólne warunki najmu sprzętu budowlanego


1. Podstawą najmu przez Klienta z wypożyczalnią sprzętu budowlanego PALBUD
  jest zawarcie pisemnej umowy najmu.

2. Przy zawarciu umowy, Klient zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku zawierania umowy w cudzym imieniu, również do okazania oryginału pełnomocnictwa lub innych dokumentów upoważaniających go do zawarcia umowy.

3. Wynajmujący ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu:

  • w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości okazanych przez klienta dokumentów lub ich nieczytelności lub zniszczenia

  • klientom posiadającym zaległości płatnicze względem Wynajmującego.

4. Umowa najmu określa szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności czas trwania umowy, wysokość i zasady płatności czynszu najmu, postanowienia dotyczące sposobu użytkowania sprzętu.

5. W przypadku sprzeczności treści regulaminu z postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

§ 2 Zasady płatności

1. Z tytułu najmu sprzętu budowlanego Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego czynszu.

2. Czynsz liczony jest za każdy rozpoczęty dzień najmu. Wysokość czynszu nie jest zależna od faktycznego czasu pracy najętego sprzętu budowlanego.

3. Przy zawarciu umowy pobierana jest kaucja na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu ewentualnej utraty lub uszkodzenia najętego sprzętu, kosztów jego czyszczenia, jak również z tytułu roszczeń o zapłatę czynszu, opłat z tytułu bezumownego korzystania. Wysokość kaucji ustalana jest przez Wynajmującego w umowie i jest zależna od wartości najmowanego sprzętu oraz czasu trwania najmu.

4. Kaucja podlega zwrotowi lub rozliczeniu po zakończeniu czasu trwania najmu.

§ 3 Właściwości sprzętu budowlanego


1. Najmowany sprzęt budowlany jest sprawny technicznie i gotowy do użytku.

2. Klient zobowiązany jest, przy zawieraniu umowy, do dokonania oględzin sprzętu i zgłoszenia wszelkich ewentualnych wad sprzętu. W przypadku braku zgłoszenia uwag, przyjmuje się, że sprzęt został wydany bez wad.

§ 4 Zobowiązania Klienta

1. Klient zobowiązuje się, użytkować sprzęt budowlany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Klient zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw, konserwacji, innych zmian sprzętu bez wiedzy i zgody Wynajmującego.

3. W przypadku nieprawidłowego działania sprzętu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania pracy sprzętu, poinformowania o tym fakcie Wynajmującego i postępowania zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Wynajmującego.

4. Klient zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad najmowanym sprzętem budowlanym i ponosi pełną odpowiedzialność za jego utratę lub uszkodzenie.

5. Klient nie ma prawa oddawać sprzętu budowlanego w podnajem lub do bezpłatnego korzystania osobom trzecim.

6. Klient zobowiązuje się, po zakończeniu obowiązywania umowy, zwrócić sprzęt budowlany w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Zwrócony sprzęt budowlany powinien być czysty. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu, Klient poniesie koszty czyszczenia określone w umowie.

§ 5 Wyłączenia odpowiedzialności Wynajmującego

W przypadku awarii sprzętu budowlanego, Wynajmujący nie ponosi względem Klienta, nie będącego konsumentem odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści.

§ 6 Natychmiastowe rozwiązanie umowy

Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym oraz w przypadku naruszenia przez Klienta warunków umowy oraz zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu.